Република Српска

Poslovni susreti „REENERGY BROKERAGE EVENT RENEXPO BIH 2017“

Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske poziva sve zainteresovane poslovne subjekte da učestvuju na poslovnim susretima  “REENERGY BROKERAGE EVENT RENEXPO BIH 2017” u  Sarajevu  09. novembra  2017. godine , u okviru 4. međunarodnog sajma i konferencije za obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost, zaštitu okoline i upravljanje vodama. Organizator ovog događaja su Evropska preduzetnička mreža u Federaciji Bosni i Hercegovine- Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i REECO d.o.o, a Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske je jedan od koorganizatora.

Glavne teme događaja su:

 1. Obnovljivi izvori i decentralizirana proizvodnja energije
 • Hidroenergija
  · Energija vjetra
  · Bioenergija/biomasa
  · Kogeneracija
  · Sistemsko zagrijavanje
  · Geotermalna energija
  · Fotonapon i skladištenje energije
  · Toplotne pumpe i dr.
 1. Inovativna i efikasna primjena energije
 • Inteligentna i efikasna distribucija energije i skladištenje
  · Energetske usluge
 1. Energetska efikasnost u zgradama, građevinarstvu i industriji
 • Ekološka tehnologija
  · Zaštita voda
  · Recikliranje
  · Energija iz otpada
  · Upravljanje vodama
  · Zaštita/prevencija od poplavnih rizika
  · Infrastrukturni sistem otpadnih voda

Učešće na poslovnim susretima je besplatno, a sve informacije o b2b susretima  dostupne su na zvaničnoj internet stranici događaja: http://renexpobih2017.talkb2b.net/

Пословни сусрети “REENERGY BROKERAGE EVENT RENEXPO BIH 2017”

Европска мрежа предузетништва Републике Српске позива све заинтересоване пословне субјекте да учествују на пословним сусретима  “REENERGY BROKERAGE EVENT RENEXPO BIH 2017” у  Сарајеву  09. новембра  2017. године , у оквиру 4. међународног сајма и конференције за обновљиве изворе енергије и енергетску ефикасност, заштиту околине и управљање водама. Организатор овог догађаја су Европска предузетничка мрежа у Федерацији Босни и Херцеговине- Вањскотрговинска/Спољнотрговинска комора Босне и Херцеговине и REECO d.o.o, а Европска мрежа предузетништва Републике Српске је један од коорганизатора.

Главне теме догађаја су:

 1. Обновљиви извори и децентрализирана производња енергије
 • Хидроенергија
  · Енергија вјетра
  · Биоенергија/биомаса
  · Когенерација
  · Системско загријавање
  · Геотермална енергија
  · Фотонапон и складиштење енергије
  · Топлотне пумпе и др.
 1. Иновативна и ефикасна примјена енергије
 • Интелигентна и ефикасна дистрибуција енергије и складиштење
  · Енергетске услуге
 1. Енергетска ефикасност у зградама, грађевинарству и индустрији
 • Еколошка технологија
  · Заштита вода
  · Рециклирање
  · Енергија из отпада
  · Управљање водама
  · Заштита/превенција од поплавних ризика
  · Инфраструктурни систем отпадних вода

Учешће на пословним сусретима је бесплатно, а све информације о б2б сусретима  доступне су на званичној интернет страници догађаја: http://renexpobih2017.talkb2b.net/

Skip to content