Република Српска

ЕУНОРС конзорцијум

Развојна агенција Републике Српске основана је у складу са Законом о подстицању развоја малих и средњих предузећа. Почела је са радом 2004.године и дјелује као правно лице и непрофитна организација.

Основни задатак Агенције је промоција и унапређивање области малих и средњих предузећа. Агенција је надлежна за пружање стручних услуга за подстицање оснивања, пословања и развоја малих и средњих предузећа, подстицање улагања у МСП, као и подршку успостављању предузетничке инфраструктуре. Агенција је надлежна за пружање подршке иноваторској дјелатности, стимулисање стварања нових производа и увођења нових технологија, подршку за повећање запошљавања, стручно образовање, преквалификацију и доквалификацију радника, као и подршку за учешће на сајмовима у земљи и иностранству. Агенција, такође, има надлежност да успоставља сарадњу између МСП и мреже консултаната, унаприједи сарадњу између органа локалне самоуправе и локалних развојних агенција и сарађује са међународним институцијама учествујући у изради и реализацији домаћих и међународних пројеката за подршку МСП.

У надлежности Агенције је и промоција предузетништва, подршка женском, омладинском, руралном и другим видовима предузетништва, вођење регистра консултаната за потребе МСП, анализирање и истраживање у вези са стањем у области МСП, учешће у изради Стратегије развоја малих и средњих предузећа и других развојних докумената, као и реализација пројеката ради постизања стратешких циљева и спровођења мјера.

Органи Агенције су Управни одбор и Директор. Управни одбор има седам чланова које именује и разрјешава Влада, а који су представници седам министарстава у Влади РС.

Веб презентација: http://www.rars-msp.org/

Привредна комора Републике Српске, са подручним коморама Бања Лука, Бијељина, Добој, Источно Сарајево и Требиње, чини јединствен коморски систем Републике Српске.

Комора је невладина, самостална, стручно–пословна организација, независна и непрофитна јавно–правна асоцијација привредних субјеката и привредних асоцијација са територије Републике Српске.
Активности Привредне коморе РС су, прије свега, усмјерене на заступање интереса чланица и привреде у цјелини пред органима законодавне и извршне власти, као и на повезивање привредника у РС и БиХ и унапређење економских односа привреде РС са привредама других земаља, стручно оспособљавање, те обезбјеђивање неопходних информација и савјетодавних услуга за чланице Коморе.

Чланови Коморе су: привредна друштва, банке, осигуравајућа друштва и друге финансијске организације које обављају привредну дјелатност у Републици Српској. Чланови могу бити и пословна и стручна удружења, интересне асоцијације, научно–истраживацке и образовне институције, савези, фондације, предузетиници, земљорадничке задруге и други субјекти који обављају дјелатност од значаја за привреду, ако покажу интерес за чланство у Комори.

Пословима Коморе управљају њени чланови преко својих представника, на принципу демократског одлучивања и узајамне одговорности. Чланови Коморе остварују своје интересе непосредним учешћем својих представника у раду органа и тијела Коморе и у другим облицима организовања и рада у Комори. Комора остварује своје задатке преко Скупштине и Управног одбора, гранских удружења и њихових органа, одбора, савјета и преко других облика организовања и рада у Комори, као и подручних привредних комора и њихових органа.

Средства за рад Коморе образују се из чланарине коју обавезно плаћају чланови Коморе, прихода од накнада за обављање пословних услуга и других извора. Чланарина, коју плаћају чланови Коморе, обрачунава се на основу њихове економске снаге. Одлуку о начину обрачуна, висини годишње чланарине, роковима и начину уплате, а на основу претходно утврђених критерија, доноси Скупштина Коморе.
У циљу задовољења потреба чланица и унапређења пословања Коморе, у јединственом коморском систему, уведен је и сертификован систем управљања квалитетом у складу са захтјевима стандарда ИСО 9001:2008.

Европска мрежа предузетништва је највећа мрежа за подршку малим и средњим предузећима коју чине 50 земаља, преко 100 конзорцијума и преко 600 инсититуција, као што су привредне коморе, развојне агенције, универзитети, научно истраживачке институције и др.

Основни циљ ове мреже је интернационализација малих и средњих предузећа и унапређење сарадње између привреде, универзитета и истраживачких институција. Европска мрежа предузетништва пружа подршку привредним друштвима у области стручног оспособљавања наступа на тржишту, упознавања са ЕУ пројектима и кориштењу база података у циљу проналажења пословних партнера.

Веб презентација: http://komorars.ba/

Иновациони центар Бања Лука представља први модерно опремљени комбиновани центар за подршку и развој предузетништва у Републици Српској, чврсто опредјељен у намјери да подржи развој компанија које су способне да широком тржишту понуде напредна комерцијална рјешења у виду производа, услуга, запошљавања и унапређења пословних процеса заснованих на знању и примјени иновативних и напредних технологија.

Пружајући подршку предузетницима и изградњи успјешних компанија, ИЦБЛ својим корисницима, који су у зачетку своје идеје или желе да развију пословну причу, кроз инкубацију, нуди све неопходне елементе за успјешан професионални развој кроз широки спектар услуга професионалног савјетовања уз помоћ доказаних успјешних методологија кориштених у развијеним земљама из области које са собом доносе иновацију – од организационих процеса до нових пословних идеја.

ИЦБЛ, такође, у сарадњи са акредитованим компанијама, образовним институцијама и стручњацима са дугогодишњим искуством у привреди и академској заједници, пружа услуге стручног усавршавања кроз испоруку комерцијалних, међународно сертификованих и национално признатих курсева за обуку, те неформалних курсева, семинара и радионица из области пословања, информационих технологија, пројектног менаџмента, у форми традиционалног и еОбразовања.

Веб презентација: http://icbl.ba/

Skip to content