Република Српска

Održan seminar „Izmjene standarda zaštite životne sredine ISO 14001:2015“

Privredna komora Republike Srpske, u saradnji sa TMS Akademijom iz Beograda, organizovala je juče, u prostorijama Komore, seminar „Izmjene standarda zaštite životne sredine ISO 14001:2015“. Seminar je imao za cilj blagovremeno informisanje i razumijevanje novih zahtjeva standrada za zaštitu životne sredine. Polaznici su upoznati sa zahtjevima standarda ISO 14001:2015 i primjerima iz prakse.
Standard omogućava organizacijama da upravljaju procesima, identifikuju aspekte koji utiču na životnu sredinu u okviru realizacije proizvoda i usluga, uspostavljaju ciljeve i planiraju programe za njihovu realizaciju, prate, mjere i analiziraju indikatore performansi i preduzimaju mjere za stalno poboljšavanje.
Prije početka seminara, predstavnici Privredne komore Republike Srpske, članice konzorcijuma Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske, predstavili su Evropsku mrežu preduzetništva, instrumente i mogućnosti koje pruža domaćim privrednim društvima.

Одржан семинар „Измјене стандарда заштите животне средине ИСО 14001:2015“

Привредна комора Републике Српске, у сарадњи са ТМС Академијом из Београда, организовала је јуче, у просторијама Коморе, семинар „Измјене стандарда заштите животне средине ИСО 14001:2015“.
Семинар је имао за циљ благовремено информисање и разумијевање нових захтјева стандрада за заштиту животне средине. Полазници су упознати са захтјевима стандарда ИСО 14001:2015 и примјерима из праксе.
Стандард омогућава организацијама да управљају процесима, идентификују аспекте који утичу на животну средину у оквиру реализације производа и услуга, успостављају циљеве и планирају програме за њихову реализацију, прате, мјере и анализирају индикаторе перформанси и предузимају мјере за стално побољшавање.
Прије почетка семинара, представници Привредне коморе Републике Српске, чланице конзорцијума Европске мреже предузетништва Републике Српске, представили су Европску мрежу предузетништва, инструменте и могућности које пружа домаћим привредним друштвима.

Skip to content