Република Српска

Partneri

[av_toggle_container initial=’1′ mode=’accordion’ sort=” custom_class=”]
[av_toggle title=’REPUBLIČKA AGENCIJA ZA RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA’ tags=”]
Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća osnovana je u skladu sa Zakonom o podsticanju razvoja malih i srednjih preduzeća. Počela je sa radom 2004.godine i djeluje kao pravno lice i neprofitna organizacija.

Osnovni zadatak Agencije je promocija i unapređivanje oblasti malih i srednjih preduzeća. Agencija je nadležna za pružanje stručnih usluga za podsticanje osnivanja, poslovanja i razvoja malih i srednjih preduzeća, podsticanje ulaganja u MSP, kao i podršku uspostavljanju preduzetničke infrastrukture. Agencija je nadležna za pružanje podrške inovatorskoj djelatnosti, stimulisanje stvaranja novih proizvoda i uvođenja novih tehnologija, podršku za povećanje zapošljavanja, stručno obrazovanje, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju radnika, kao i podršku za učešće na sajmovima u zemlji i inostranstvu. Agencija, takođe, ima nadležnost da uspostavlja saradnju između MSP i mreže konsultanata, unaprijedi saradnju između organa lokalne samouprave i lokalnih razvojnih agencija i sarađuje sa međunarodnim institucijama učestvujući u izradi i realizaciji domaćih i međunarodnih projekata za podršku MSP.

U nadležnosti Agencije je i promocija preduzetništva, podrška ženskom, omladinskom, ruralnom i drugim vidovima preduzetništva, vođenje registra konsultanata za potrebe MSP, analiziranje i istraživanje u vezi sa stanjem u oblasti MSP, učešće u izradi Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća i drugih razvojnih dokumenata, kao i realizacija projekata radi postizanja strateških ciljeva i sprovođenja mjera.

Organi Agencije su Upravni odbor i Direktor. Upravni odbor ima sedam članova koje imenuje i razrješava Vlada, a koji su predstavnici sedam ministarstava u Vladi RS.

Web prezentacija: http://www.rars-msp.org/
[/av_toggle]
[av_toggle title=’PRIVREDNA KOMORA REPUBLIKE SRPSKE’ tags=”]
Privredna komora Republike Srpske, sa područnim komorama Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Istočno Sarajevo i Trebinje, čini jedinstven komorski sistem Republike Srpske.

Komora je nevladina, samostalna, stručno–poslovna organizacija, nezavisna i neprofitna javno–pravna asocijacija privrednih subjekata i privrednih asocijacija sa teritorije Republike Srpske.

Aktivnosti Privredne komore RS su, prije svega, usmjerene na zastupanje interesa članica i privrede u cjelini pred organima zakonodavne i izvršne vlasti, kao i na povezivanje privrednika u RS i BiH i unapređenje ekonomskih odnosa privrede RS sa privredama drugih zemalja, stručno osposobljavanje, te obezbjeđivanje neophodnih informacija i savjetodavnih usluga za članice Komore.

Članovi Komore su: privredna društva, banke, osiguravajuća društva i druge finansijske organizacije koje obavljaju privrednu djelatnost u Republici Srpskoj. Članovi mogu biti i poslovna i stručna udruženja, interesne asocijacije, naučno–istraživacke i obrazovne institucije, savezi, fondacije, preduzetinici, zemljoradničke zadruge i drugi subjekti koji obavljaju djelatnost od značaja za privredu, ako pokažu interes za članstvo u Komori.
Poslovima Komore upravljaju njeni članovi preko svojih predstavnika, na principu demokratskog odlučivanja i uzajamne odgovornosti. Članovi Komore ostvaruju svoje interese neposrednim učešćem svojih predstavnika u radu organa i tijela Komore i u drugim oblicima organizovanja i rada u Komori. Komora ostvaruje svoje zadatke preko Skupštine i Upravnog odbora, granskih udruženja i njihovih organa, odbora, savjeta i preko drugih oblika organizovanja i rada u Komori, kao i područnih privrednih komora i njihovih organa.

Sredstva za rad Komore obrazuju se iz članarine koju obavezno plaćaju članovi Komore, prihoda od naknada za obavljanje poslovnih usluga i drugih izvora. Članarina, koju plaćaju članovi Komore, obračunava se na osnovu njihove ekonomske snage. Odluku o načinu obračuna, visini godišnje članarine, rokovima i načinu uplate, a na osnovu prethodno utvrđenih kriterija, donosi Skupština Komore.

U cilju zadovoljenja potreba članica i unapređenja poslovanja Komore, u jedinstvenom komorskom sistemu, uveden je i sertifikovan sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001:2008.

Evropska mreža preduzetništva je najveća mreža za podršku malim i srednjim preduzećima koju čine 50 zemalja, preko 100 konzorcijuma i preko 600 insititucija, kao što su privredne komore, razvojne agencije, univerziteti, naučno istraživačke institucije i dr.

Osnovni cilj ove mreže je internacionalizacija malih i srednjih preduzeća i unapređenje saradnje između privrede, univerziteta i istraživačkih institucija. Evropska mreža preduzetništva pruža podršku privrednim društvima u oblasti stručnog osposobljavanja nastupa na tržištu, upoznavanja sa EU projektima i korištenju baza podataka u cilju pronalaženja poslovnih partnera.

Web prezentacija: http://komorars.ba/
[/av_toggle]
[av_toggle title=’INOVACIONI CENTAR BANJA LUKA’ tags=”]
Inovacioni centar Banja Luka predstavlja prvi moderno opremljeni kombinovani centar za podršku i razvoj preduzetništva u Republici Srpskoj, čvrsto opredjeljen u namjeri da podrži razvoj kompanija koje su sposobne da širokom tržištu ponude napredna komercijalna rješenja u vidu proizvoda, usluga, zapošljavanja i unapređenja poslovnih procesa zasnovanih na znanju i primjeni inovativnih i naprednih tehnologija.

Pružajući podršku preduzetnicima i izgradnji uspješnih kompanija, ICBL svojim korisnicima, koji su u začetku svoje ideje ili žele da razviju poslovnu priču, kroz inkubaciju, nudi sve neophodne elemente za uspješan profesionalni razvoj kroz široki spektar usluga profesionalnog savjetovanja uz pomoć dokazanih uspješnih metodologija korištenih u razvijenim zemljama iz oblasti koje sa sobom donose inovaciju – od organizacionih procesa do novih poslovnih ideja.

ICBL, takođe, u saradnji sa akreditovanim kompanijama, obrazovnim institucijama i stručnjacima sa dugogodišnjim iskustvom u privredi i akademskoj zajednici, pruža usluge stručnog usavršavanja kroz isporuku komercijalnih, međunarodno sertifikovanih i nacionalno priznatih kurseva za obuku, te neformalnih kurseva, seminara i radionica iz oblasti poslovanja, informacionih tehnologija, projektnog menadžmenta, u formi tradicionalnog i eObrazovanja.

Web prezentacija: http://icbl.ba/
[/av_toggle]
[av_toggle title=’UNIVERZITET ISTOČNO SARAJEVO’ tags=”]
Web prezentacija: http://www.unssa.rs.ba/
[/av_toggle]
[av_toggle title=’UNIVERZITET BANJA LUKA’ tags=”]
Web prezentacija: http://unibl.org/
[/av_toggle]
[/av_toggle_container]

Skip to content