Република Српска

Članstvo u Evropskoj mreži preduzetništva nešto najbolje što su institucije iz RS dobile od Evropske komisije

Internacionalizacija malih i srednjih preduzeća i unapređenje saradnje između privrede, univerziteta i istraživačkih institucija, ciljevi su Evropske mreže preduzetništva (EEN), čiji je član i Konzorcijum iz Republike Srpske (EUNORS).

Ovaj konzorcijum, koji je 2012. godine formiran uz podršku Evropske mreže preduzetništva Srbije i Predstavništva Republike Srpske u Briselu, čine Republička agencija za mala i srednja preduzeća, kao koordinator Konzorcijuma, Privredna komora Republike Srpske, Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitet u Istočnom Sarajevu i Inovacioni centar Banja Luka.

Članstvom u Evropskoj mreži preduzetništva, omogućeno je institucijama iz Srpske da ostvare direktnu komunikaciju sa institucijama Evropske komisije u cilju podrške razvoju domaćih preduzeća, rekao je na današnjoj konferenciji za novinare koordinator EUNORS-a, Bojan Ćudić.

– Možemo reći da je članstvo u Evropskoj mreži preduzetništva nešto najbolje što su institucije Republike Srpske, koje se bave podrškom razvoja preduzeća, dobile od Evropske komisije – istakao je Ćudić i dodao da je koncept EEN-a pokrenut još 1987. godine.

Prema njegovim riječima, ovaj koncept dao je dobre rezultate, što je uticalo da se Mreži priključe i ostale ekonomski značajne zemlje svijeta, među kojima su Sjedinjene Američke Države, Rusija, Brazil, Kina, Japan.

Danas, Evropska mreža preduzetništva je najveća mreža za podršku malim i srednjim preduzećima na svijetu, koju čini više od 60 zemalja, više od 100 konzorcijuma i više od 600 insititucija, kao što su privredne komore, razvojne agencije, univerziteti, naučno istraživačke institucije.

Ćudić je podsjetio da su opšti ciljevi EEN-a jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, bolji pristup informacijama i unapređenje inovativnih kapaciteta preduzeća, a aktivnosti su finansirane iz dva najznačajnija programa Evropske komisije za podršku razvoju preduzeća – COSME i HORIZON 2020.

Olivera Radić, član EUNORS-a, istakla je da EEN nudi mogućnost učešća privrednih društava na različitim poslovnim susretima, sajmovima i konferencijama, koji se svakodnevno održavaju širom svijeta. Jedan od njih traje ovih dana u Perizu, a radi se o velikom sajmu tekstila, u okviru kojeg će biti održani i poslovni susreti za kompanije iz ove oblasti, na kojima učestvuju i preduzeća iz Republike Srpske.

– Od početka 2017. godine EUNORS je organizovao više od 15 privrednih susreta u zemljama regiona, ali i Evrope, na kojima su učestvovali predstavnici više od 100 kompanija iz Srpske. Jedan od načina povezivanja privrednih društava sa novim partnerima je i objavljivanje njihovih profila, odnosno informacija o njima u bazi Evropske mreže preduzetništva, gdje im je omogućeno da iskažu interes za saradnju. Na osnovu objave ovih profila, Konzorcijumu dolaze zahtjevi za saradnju preduzeća iz različitih zemalja sa našim privrednim društvima, što je za rezultat već imalo uspostavljanje partnerstava između pojedinih kompanija – objasnila je Radićeva.

Još jedan važan segment EEN-a, kako je navela, je transfer znanja i prenos tehnologija, na osnovu čega su organizovane brojne obuke, radionice, treninzi i info dani u cilju jačanja domaćih kompanija i predstavljanja najaktuelnijih trendova u svijetu.

– U toku ove godine organizovali smo više od 20 radionica o razvoju brenda, izmjenama zahtjeva standarda zaštite životne sredine, povećanju vrijednosti preduzeća, pripremi prijedloga projekta za EU fondove – kazala je Radićeva.

Govoreći o programu Horizon 2020, član EUNORS-a, Dragan Gligorić, rekao je da je Evropska unija u periodu 2014. – 2020. godine planirala da izdvoji 80 milijardi evra za finansiranje tri stuba konkurentnosti privrede zemalja EU, ali i zemalja potencijalnih kandidata, kao što su izvrsnost u nauci, industrijsko liderstvo i socijalni izazovi.

– Cilj ovog programa je da se inovativnim preduzećima koja imaju sposobnost da internacionalizuju svoje poslovanje pruži podrška u konsaltingu i izlasku na tržište. Preduzeća iz Republike Srpske mogu očekivati da će dobiti usluge konsaltinga, na osnovu kojih bi se definisao akcioni plan. Provođenjem tog akcionog plana, preduzeća će skratiti period od momenta invencije do inovacije, odnosno zauzimanja adekvatnog tržišnog potencijala  – izjavio je Gligorić i dodao da u Republici Srpskoj ima mnogo inovativnih preduzeća i inovatora koji imaju potencijal da plasiraju svoju inovaciju na tržište, ali im je potrebna dodatna podrška.

Predstavnici EUNORS-a najavili su i najveći događaj koji će Konzorcijum iz Republike Srpske organizovati ove godine – Forum o internacionalizaciji poslovanja. Forum će biti organizovan 3. novembra na Jahorini, a organizatori očekuju učešće više od 200 kompanija, klastera, razvojnih agencija, privrednih komora i univerziteta iz zemlje i regiona. Do sada je, kako su naveli, učešće prijavilo njih više od 90, iz Republike Srpske, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Švedske i drugih zemalja.

Чланство у Европској мрежи предузетништва нешто најбоље што су институције из РС добиле од Европске комисије

Интернационализација малих и средњих предузећа и унапређење сарадње између привреде, универзитета и истраживачких институција, циљеви су Европске мреже предузетништва (ЕЕН), чији је члан и Конзорцијум из Републике Српске (ЕУНОРС).

Овај конзорцијум, који је 2012. године формиран уз подршку Европске мреже предузетништва Србије и Представништва Републике Српске у Бриселу, чине Републичка агенција за мала и средња предузећа, као координатор Конзорцијума, Привредна комора Републике Српске, Универзитет у Бањој Луци, Универзитет у Источном Сарајеву и Иновациони центар Бања Лука.

Чланством у Европској мрежи предузетништва, омогућено је институцијама из Српске да остваре директну комуникацију са институцијама Европске комисије у циљу подршке развоју домаћих предузећа, рекао је на данашњој конференцији за новинаре координатор ЕУНОРС-а, Бојан Ћудић.

– Можемо рећи да је чланство у Европској мрежи предузетништва нешто најбоље што су институције Републике Српске, које се баве подршком развоја предузећа, добиле од Европске комисије – истакао је Ћудић и додао да је концепт ЕЕН-а покренут још 1987. године.

Према његовим ријечима, овај концепт дао је добре резултате, што је утицало да се Мрежи прикључе и остале економски значајне земље свијета, међу којима су Сједињене Америчке Државе, Русија, Бразил, Кина, Јапан.

Данас, Европска мрежа предузетништва је највећа мрежа за подршку малим и средњим предузећима на свијету, коју чини више од 60 земаља, више од 100 конзорцијума и више од 600 инсититуција, као што су привредне коморе, развојне агенције, универзитети, научно истраживачке институције.

Ћудић је подсјетио да су општи циљеви ЕЕН-а јачање конкурентности малих и средњих предузећа, бољи приступ информацијама и унапређење иновативних капацитета предузећа, а активности су финансиране из два најзначајнија програма Европске комисије за подршку развоју предузећа – ЦОСМЕ и ХОРИЗОН 2020.

Оливера Радић, члан ЕУНОРС-а, истакла је да ЕЕН нуди могућност учешћа привредних друштава на различитим пословним сусретима, сајмовима и конференцијама, који се свакодневно одржавају широм свијета. Један од њих траје ових дана у Перизу, а ради се о великом сајму текстила, у оквиру којег ће бити одржани и пословни сусрети за компаније из ове области, на којима учествују и предузећа из Републике Српске.

– Од почетка 2017. године ЕУНОРС је организовао више од 15 привредних сусрета у земљама региона, али и Европе, на којима су учествовали представници више од 100 компанија из Српске. Један од начина повезивања привредних друштава са новим партнерима је и објављивање њихових профила, односно информација о њима у бази Европске мреже предузетништва, гдје им је омогућено да искажу интерес за сарадњу. На основу објаве ових профила, Конзорцијуму долазе захтјеви за сарадњу предузећа из различитих земаља са нашим привредним друштвима, што је за резултат већ имало успостављање партнерстава између појединих компанија – објаснила је Радићева.

Још један важан сегмент ЕЕН-а, како је навела, је трансфер знања и пренос технологија, на основу чега су организоване бројне обуке, радионице, тренинзи и инфо дани у циљу јачања домаћих компанија и представљања најактуелнијих трендова у свијету.

– У току ове године организовали смо више од 20 радионица о развоју бренда, измјенама захтјева стандарда заштите животне средине, повећању вриједности предузећа, припреми приједлога пројекта за ЕУ фондове – казала је Радићева.

Говорећи о програму Хоризон 2020, члан ЕУНОРС-а, Драган Глигорић, рекао је да је Европска унија у периоду 2014. – 2020. године планирала да издвоји 80 милијарди евра за финансирање три стуба конкурентности привреде земаља ЕУ, али и земаља потенцијалних кандидата, као што су изврсност у науци, индустријско лидерство и социјални изазови.

– Циљ овог програма је да се иновативним предузећима која имају способност да интернационализују своје пословање пружи подршка у консалтингу и изласку на тржиште. Предузећа из Републике Српске могу очекивати да ће добити услуге консалтинга, на основу којих би се дефинисао акциони план. Провођењем тог акционог плана, предузећа ће скратити период од момента инвенције до иновације, односно заузимања адекватног тржишног потенцијала  – изјавио је Глигорић и додао да у Републици Српској има много иновативних предузећа и иноватора који имају потенцијал да пласирају своју иновацију на тржиште, али им је потребна додатна подршка.

Представници ЕУНОРС-а најавили су и највећи догађај који ће Конзорцијум из Републике Српске организовати ове године – Форум о интернационализацији пословања. Форум ће бити организован 3. новембра на Јахорини, а организатори очекују учешће више од 200 компанија, кластера, развојних агенција, привредних комора и универзитета из земље и региона. До сада је, како су навели, учешће пријавило њих више од 90, из Републике Српске, Србије, Хрватске, Словеније, Шведске и других земаља.

Skip to content