Kućice iz Ribnika spremne za izvoz

Ideju da izradu luksuznih brvnara pretoči u poslovni uspjeh, preduzetnik iz Ribnika Dušan Galić, uspio je zahvaljujući saradnji sa Evropskom mrežom preduzetništva Republike Srpske.
Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske pružila je Galiću odgovarajuću savjetodavnu podršku kako bi lakše ispunio zahtijevane evropske standarde, zakone i procedure, budući da je preduzeće izvozno orjentisano.Preduzeće „GalArt“ d.o.o. osnovano je 2016. godine po uzoru na International Log Builders Asosociation. Radi se o porodičnom preduzeću, gdje u poslovnim aktivnostima učestvuju članovi porodice Galić. Suštinski, riječ je o određenoj vrsti starog zanata, izradi kuća od dveta i uređenju enterijera koji kombinuje moderni i etno stil.

Iako je preduzeće formirano prošle godine, Galići imaju dugogodišnje iskustvo  u oblasti drvoprerade zbog čega su njihovi proizvodi visokog kvaliteta, sa cijenama koje su konkurentne na tržištu. Preduzeće posjeduje opremu za preradu drveta različitih dimenzija, u zavisnosti od potreba kupaca, pa se brvnare izrađuju po narudžbi. Dopunska djelatnost preduzeća je uređenje enterijera.

Preduzeće sarađuje sa Institutom za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske i svi njihovi idejni projekti idu na dovršavanje kod visokokvalifikovanih stručnjaka iz oblasti građevine.
Inače, „GalArt“ jedino je preduzeće u BiH koje izrađuje ovakvu vrstu kuća.

Кућице из Рибника спремне за извоз

Идеју да израду луксузних брвнара преточи у пословни успјех, предузетник из Рибника Душан Галић, успио је захваљујући сарадњи са Европском мрежом предузетништва Републике Српске.
Европска мрежа предузетништва Републике Српске пружила је Галићу одговарајућу савјетодавну подршку како би лакше испунио захтијеване европске стандарде, законе и процедуре, будући да је предузеће извозно орјентисано.

Предузеће „ГалАрт“ д.о.о. основано је 2016. године по узору на International Log Builders Asosociation. Ради се о породичном предузећу, гдје у пословним активностима учествују чланови породице Галић. Суштински, ријеч је о одређеној врсти старог заната, изради кућа од двета и уређењу ентеријера који комбинује модерни и етно стил.

Иако је предузеће формирано прошле године, Галићи имају дугогодишње искуство  у области дрвопрераде због чега су њихови производи високог квалитета, са цијенама које су конкурентне на тржишту. Предузеће посједује опрему за прераду дрвета различитих димензија, у зависности од потреба купаца, па се брвнаре израђују по наруџби. Допунска дјелатност предузећа је уређење ентеријера.

Предузеће сарађује са Институтом за урбанизам, грађевинарство и екологију Републике Српске и сви њихови идејни пројекти иду на довршавање код висококвалификованих стручњака из области грађевине.
Иначе, „ГалАрт“ једино је предузеће у БиХ које израђује овакву врсту кућа.

Креативност, енергија и добре идеје тима претворене у ИТ производе

Фирма БитЛаб д.о.о. са сједиштем у Бањој Луци и претежном дјелатношћу хостинга и обраде података, регистрована је у априлу 2014. године, са намјером да се изврши консолидација и ребрандинг пројеката и активности које су спроведени у претходном периоду.

Дио њиховог портофолија чини израда веб сајтова, портала, веб апликација као и аплиакција за мобилне уређаје.

У дугогодишњем пословању окупили су истакнуте стручњаке из више области информационих технологија (ИТ). Међу сарадницима су колеге из рачунарских центара више универзитета и факултета из РС, Србије и Аустрије. Чланови тима су програмери, администратори система и мрежа, стручњаци за базе података, дизајнери, економисти и маркетинг стручњаци.

Фирма БитЛаб је основана са жељом да сву креативност, енергију и добре идеје тима претвпре у ИТ производе и услуге које испуњавају потребе клијената. Жеља им је да на иновативан начин одговоре и на насложеније захтјеве у року, уз гаранцију високог нивоа квалитета и функционалности. Између осталог, нуде и услуге савјетовања у области маркетинга.

Као тим су се окупили 2002. године и били су једна од првих фирми која је пружала услуге хостинга у Републици Српској. Већини клијената познати су под називом БТГ. Захваљујући искуству и професионалном односу према раду, постали су један од водећих хостинг добављача у Републици Српској. Од новембра 2014. године БТГпорт.нет дјелује под новим именом, са новим идејама и енергијом, као предузеће Бит Лаб д.о.о. Бања Лука.
Мисија: Својим клијентима пружити пакет услуга посебно прилагођен њиховим жељама и потребама, како би успјешно реализовали њихове планове и замисли те подигли пословање на виши ниво.

Визија: На основу искуства и квалитета услуга које пружају и великог броја задовољних клијената регионални лидер у области пружања најсавременијих услуга у сфери информационе технологије.

Од самог почетка рада, битан сегмент активности посвећен је области друштвено и културно одговорног дјеловања. У том смислу, прве ћириличне сајтове у Републици Српској су радили управо чланови БитЛаб-а, учествујући у разним иницијативама који су имале за циљ унапређење културе и квалитета интернета у Републици Српској.

Преко Европске мреже предузетништва Републике Српске фирма је учествовала на пословним сусретима ГО Интернатионал – ИЦТ Брокераге Евент 2015., одржаним у Македонији у новембру 2015. године. Уговор о сарадњи потписан је између БитЛаб фирме из Бања Луке и фирме ИБООКХОТЕЛ из Црне Горе. Учешће у овим пословним сусретима је било бесплатно, а веома корисно, поготов што су успјели остварити међународну сарадњу, на обострано задовољство. Потписан је уговор и покренута сарадња о пословном партнерству између БитЛаба и предузећа ИБООКХОТЕЛ из Црне Горе. Уговор подразумијева да бањалучка фирма за ИБООКХОТЕЛ прави, организује и води електронски систем пријављивања за туристичке организације и туроператоре.

Kreativnost, energija i dobre ideje tima pretvorene u IT proizvode

Firma BitLab d.o.o. sa sjedištem u Banjoj Luci i pretežnom djelatnošću hostinga i obrade podataka, registrovana je u aprilu 2014. godine, sa namjerom da se izvrši konsolidacija i rebranding projekata i aktivnosti koje su sprovedeni u prethodnom periodu.

Dio njihovog portofolija čini izrada veb sajtova, portala, veb aplikacija kao i apliakcija za mobilne uređaje.

U dugogodišnjem poslovanju okupili su istaknute stručnjake iz više oblasti informacionih tehnologija (IT). Među  saradnicima su kolege iz računarskih centara više univerziteta i fakulteta iz RS, Srbije i Austrije. Članovi tima su programeri, administratori sistema i mreža, stručnjaci za baze podataka, dizajneri, ekonomisti i marketing stručnjaci.

Firma BitLab je osnovana sa željom da svu kreativnost, energiju i dobre ideje tima pretvpre u IT proizvode i usluge koje ispunjavaju potrebe klijenata. Želja im je da na inovativan način odgovore i na nasloženije zahtjeve u roku, uz garanciju visokog nivoa kvaliteta i funkcionalnosti. Između ostalog, nude i usluge savjetovanja u oblasti marketinga.

Kao tim su se okupili 2002. godine i bili su jedna od prvih firmi koja je pružala usluge hostinga u Republici Srpskoj. Većini klijenata poznati su pod nazivom BTG. Zahvaljujući iskustvu i profesionalnom odnosu prema radu, postali su jedan od vodećih hosting dobavljača u Republici Srpskoj. Od novembra 2014. godine BTGport.net djeluje pod novim imenom, sa novim idejama i energijom, kao preduzeće Bit Lab d.o.o. Banja Luka.

Misija: Svojim klijentima pružiti paket usluga posebno prilagođen njihovim željama i potrebama, kako bi uspješno realizovali njihove planove i zamisli te podigli poslovanje na viši nivo.

Vizija: Na osnovu iskustva i kvaliteta usluga koje pružaju i velikog broja zadovoljnih klijenata regionalni lider u oblasti pružanja najsavremenijih usluga u sferi informacione tehnologije.

Od samog početka rada, bitan segment aktivnosti posvećen je  oblasti društveno i kulturno odgovornog djelovanja. U tom smislu, prve ćirilične sajtove u Republici Srpskoj su radili upravo članovi BitLab-a, učestvujući u raznim inicijativama koji su imale za cilj unapređenje kulture i kvaliteta interneta u Republici Srpskoj.

Preko Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske firma je učestvovala na poslovnim susretima GO International – ICT Brokerage Event 2015., održanim u Makedoniji u novembru 2015. godine. Ugovor o saradnji potpisan je između BitLab firme iz Banja Luke i firme IBOOKHOTEL iz Crne Gore. Učešće u ovim poslovnim susretima je bilo besplatno, a veoma korisno, pogotov što su uspjeli ostvariti međunarodnu saradnju, na obostrano zadovoljstvo. Potpisan je ugovor i pokrenuta saradnja o poslovnom partnerstvu između BitLaba i preduzeća IBOOKHOTEL iz Crne Gore. Ugovor podrazumijeva da banjalučka firma za IBOOKHOTEL pravi, organizuje i vodi elektronski sistem prijavljivanja za turističke organizacije i turoperatore.