Aktivnosti Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske (EUNORS) u području intelektualnog vlasništva podrazumijevaju zaštitu materijalnih i nematerijalnih prava propisanih zakonskim aktima. Zaštita intelektualnog vlasništva je segment na kome Evropska komisija posebno insistira.

Jedan od glavnih ciljeva podrške intelektualnom vlasništvu EU (eng. EU IPR Helpdesk) je da se podigne nivo svijesti i izgrade kapaciteti u vezi sa intelektualnim vlasništvom među evropskim malim i srednjim preduzećima. Podrška se pruža putem direktnih treninga, tematskih događanja u raznim evropskim državama.

Kako bi se premostila jezička barijera među zemljama i regijama EU, pokrenuta je saradnja između EU IPR Helpdesk-a i Evropske mreže preduzetništva na način da su zajednički uspostavili mrežu eksperata pod nazivom „EU IPR Helpdesk ambasadori“.

Ambasadori EEN su članovi Mreže, s iskustvom po pitanju intelektualnog vlasništva, koji se nalaze u pojedinim državama članicama EEN. Njihov zadatak je da promovišu usluge IPR Helpdesk-a, daju besplatne savjete po pitanju intelektualnog vlasništva i održavaju treninge u preduzećima.