Inovacije predstavljaju preduslov rasta, održivosti i uspjeha preduzeća. MSP u Evropi nisu dovoljno sistematična u svom pristupu upravljanja inovacijama, te imaju problema u ostvarivanju pristupa finansijama za realizaciju inovacionih poduhvata. U namjeri da pomogne preduzećima u realizaciji inovacija, Mreža pruža niz usluga ambicioznim MSP koja inoviraju ili imaju izražen potencijal za inoviranje sa internacionalnom perspektivom.

U tom kontekstu, usluge su namijenjene preduzećima čiji inovacioni projekat/ideja ima potencijal za ostvarivanje uticaja na prekogranično tržište, usmjerena je na jačanje konkurentske pozicije preduzeća na EU tržištu, ili preduzeće želi da učestvuje u EU programima za podršku inovacijama.

Usluge mreže obuhvataju informisanje o mogućim izvorima finansiranja inovacija, savjetovanje u procesu pripreme aplikacije za EU programe, konsultantske usluge za jačanje kapaciteta za upravljanje inovacijama, te pristup besplatnim uslugama stručnjaka za korisnike SME Instrumenta u toku realizacije projekta.

Program „Jačanje kapaciteta za upravljanje inovacijama u malim i srednjim preduzećima“ obuhvatiće do kraja 2018-te godine stotinu perspektivnih preduzeća iz Republike Srpske, a podrazumijeva besplatne sedmodnevne pakete stručne pomoći i kontinuiran rad sa preduzećima u periodu od šest mjeseci nakon inicijalne procjene kapaciteta.

Sedmodnevni paketi usluga podrazumijevaju ocjenu performansa preduzeća u upravljanju inovacijama, utvrđivanje prednosti i nedostataka, kreiranje plana za poboljšanja, te pružanje kontinuirane podrške preduzeću tokom implementacije plana. Uslugu pružaju eksperti za upravljanje inovacijama iz Republike Srpske koristeći „IMP3rove“ metodologiju, preporučenu od strane Evropske Komisije.