Sektorske grupe okupljaju EEN partnere koji žele da udruže snage i pruže ciljane usluge preduzećima u datom sektoru, te igraju značajnu ulogu u kvalitetu i uspješnosti rada Mreže u cjelini. EEN partneri se uključuju u rad sektorskih grupa u skladu sa značajem datih sektora za regiju iz koje dolaze. Sektorske grupe kombinuju međunarodnu poslovnu ekspertizu sa poznavanjem lokalnog trišta, kako bi podrška bila prilagođena potrebama preduzeća.

Glavni zadatak svih 17 sektorskih grupa je da spajaju ponudu i potražnju, odnosno preduzeća iz različitih zemalja, koja djeluju u istom, sličnom ili komplementarnom sektoru.

Osnovne aktivnosti grupa obuhvataju tri kategorije: usluge povezivanja, obezbjeđivanje povratnih informacija od malih i srednjih preduzeća za potrebe politika i druge aktivnosti.

Sektorske grupe podržavaju ključne aktivnosti Mreže pružajući tri osnovne usluge:

  • Podrška ostvarivanju poslovne saradnje,
  • Podrška inovacijama, primarno kroz transnacionalni transfer tehnologija i iskorištavanje rezultata istraživačkog rada,
  • Podrška istraživačkom radu, uglavnom kroz podršku i savjetovanje preduzećima zainteresovanim za učešće u Horizont 2020 programima i projektima.

Osim toga, sektorske grupe po potrebi:

  • Organizuju tematske radionice ili interne obuke za Mrežu,
  • Sarađuju sa klasterima u prekograničnom kontekstu,
  • Sarađuju sa nacionalnim kontakt – tačkama za EU programe,
  • Sarađuju sa pružaocima usluga korisnicima SME instrumenta,
  • Sarađuju sa trećim stranama,
  • Kreiraju publikacije (katalozi profila kompanija, studije, …).

Osim toga članovi sektorskih grupa takođe pružaju i druge usluge za koje se ukaže potreba ili koje traže korisnici, npr. da se uz uslugu povezivanja pruži i podrška korisnicima u pronalaženju finansijskih sredstava za njihov razvoj.

S obzirom na značajan potencijal za interakciju između sektorskih grupa koje obuhvataju  različite, ali kompatibilne sektore, grupe organizuju i zajedničke aktivnosti poput poslovnih susreta koji okupljaju na jednom mjestu aktere iz različitih sektora.