Izrada strategije upravljanja ljudskim resursima u IT firmama

Inovacioni centar Banja Luka organizuje jednodnevnu radionicu  na temu „Izrada strategije upravljanja ljudskim resursima u IT firmama.“

Primarni cilj edukacije jeste pomoći učesnicima da prošire svoje poimanje mogućih uloga koje odjeli i službenici za upravljanje ljudskim resursima mogu imati u IT firmama, te razumiju strateški potencijal inherentan ovoj funkciji i načine na koji isti može biti iskorišten. Pored toga, cilj je pomoći učesnicima da razumiju specifične vlastite potrebe koje mogu biti zadovoljene primjenom strateškog upravljanja ljudskim resursima, te steknu znanja potrebnu za njegovu uspješnu primjenu.

Radionica je namjenjena osobama na izvršnim pozicijama u IT kompanijama (CEO, COO. CTO), rukovodiocima i službenicima u odjelima za ljudske resurse u IT kompanijama.

 

Datum održavanja: 09.07.2018

Termin održavanja: 12:00h – 16:00h

Mjesto: Inovacioni centar Banja Luka, Mladena Stojanovića 4

Prijava: OVDJE

 

Kontakt osoba:

Dragana Ilibašić

dragana.ilibasic@icbl.ba

00387 51 340 605