Učestvujte na poslovnim susretima u Italiji

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, kao koordinator Evropske mreže preduzetništva u Republici Srpskoj i Evropska mreža preduzetništva Italije pozivaju sve zainteresovane poslovne subjekte na poslovne susrete koji se održavaju u okviru Trećeg foruma o Strategiji EU za Jadransko jonsku regiju u Kataniji 24. maja 2018. godine.

Poslovni susreti odnose se na sljedeće oblasti:

 • Održivi turizam;
 • Povezivanje regiona;
 • Kvalitet životne sredine;
 • Plavi rast;

Registracija, kao i  više informacija u vezi sa događajem, dostupni su na službenoj internet stranici događaja: https://b2b-eusair-forum-2018.b2match.io/ , a krajnji rok za registraciju je 22. maj 2018. godine.

 

Kontakt osobe u Republičkoj agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Srpske su:

Dejan Šešlija, tel.: 066/714-313, imejl: dejan.seslija@rars-msp.org;

Aleksandar Vuković, tel.: 051/222-152, imejl: aleksandar.vukovic@rars-msp.org;

Sanja Radulovuić, tel.: 051/222-157, imejl: sanja.radulovic@rars-msp.org.

Info dan Evropske mreže preduzetništva u okviru REDETE konferencije

U okviru REDETE konferencije 14.aprila 2018. godine održaće se info dan Evropske mreže preduzetništva sa početkom u 11 časova u prostorijama Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, gdje će biti izložena strana iskustva za domaću praksu, po pitanju prednosti i funkcionisanja Evropske mreže preduzetništva, dostupnih izvora finansiranja, konsultantskih usluga i mogućnostima internacionalizacije poslovanja domaćih preduzeća.

Na Ekonomskom fakultetu Brčko promovisane aktivnosti projekta EUNORS i EU info centra

Na Ekonomskom fakultetu Brčko Univerziteta u Istočnom Sarajevu održana je promocija biblioteke EU info centra s ciljem da se studenti upoznaju sa naslovima koji će ovog mjeseca biti dostupni u prostorijama ovog centra u Brčkom, kao i da se dodatno informišu o samoj Evropskoj uniji.

Na promociji koja je organizovana 5. aprila, viši asistent na Ekonomskom fakultetu Brčko msr Snježana Zarić održala je i predavanje o savremenim ekonomskim integracijama u svijetu, značaju EU kao jedinstvenog tržišta i ekonomskoj povezanosti BiH i EU.

Održana je i promocija mreže i aktivnosti projekta Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske (EUNORS), čiji je jedan od članova konzorcijuma i Univerzitet u Istočnom Sarajevu.

Članovi Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske, osim Univerziteta u Istočnom Sarajevu, su  Privredna komora Republike Srpske, Univerzitet u Banjoj Luci i Inovacioni centar Banja Luka. Posmatrači aktivnosti EUNORS-a su Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, Ministarstvo finansija i Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, dok je Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća koordinator projekta.

COSME – EU Program za finansiranje razvoja preduzeća

ULOGA PROGRAMA ZA KONKURENTNOST PREDUZEĆA EVROPSKE UNIJE (COSME)
U RAZVOJU PREDUZEĆA

Autor teksta:
Dr Bojan Ćudić, koordinator Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske

UVOD

Program za konkurentnost kompanija i malih i srednjih preduzeća (engl. Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs – COSME) je program Evropske unije za period 2014-2020. godina koji finansijski podržava konkurentnost malih i srednjih preduzeća (MSP) u Evropi, ali i zemljama Zapadnog Balkana.
Poseban fokus programa je na sektor MSP za šta je obezbijeđen budžet od 2,3 milijarde evra, a 60% ovog budžeta je alocirano na finansijske instrumente za MSP (fondove rizičnog kapitala, programe bankarskih garancija i sl.). Mnogobrojne mjere, unutar programa usmjerene su direktno prema MSP-ima u EU i COSME pridruženim zemljama (posebno finansijski instrumenti, informacije, savjeti i alati za pomoć MSP-ima koja posluju na tržištu EU i sl.). Od ove godine, program je dostupan i preduzećima u Bosni i Hercegovini.
Za upravljanje COSME programom odgovorna je Evropska komisija, dok je realizacija povjerena Izvršnoj agenciji za konkurentnost i inovacije (engl. The Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises – EASME), a realizacija finansijskih instrumenata Evropskom investicionom fondu (engl. European Investment Fund -EIF).

OBLASTI PODRŠKE PROGRAMA COSME

COSME podržava MSP u sljedećim oblastima:
1. Pomoć pristupu finansijama;
2. Podrška internacionalizaciji i pristupu tržištu;
3. Razvoj konkurentnog poslovnog okruženja;
4. Razvoj preduzetničkog duha.

Pristup finansijama

Jedan od glavnih ciljeva COSME programa je da obezbijedi pristup finansijama za MSP u različitim fazama njihovog djelovanja: nastanak, razvoj i transfer poslova. Da bi bili dostignuti ovi ciljevi EU obezbjeđuje kredite i kapitalne investicije za MSP.
Kroz programe garancija i olakšica za kredite, Program obezbjeđuje garancije i kontra-garancije finansijskim institucijama, odnosno bankama i garantnim fondovima (na primjer: „društvene“ garancije, bankarske i lizing garancije) tako da finansijske institucije mogu obezbijediti više kredita i finansijskih sredstava za MSP. Očekuje se da će COSME obezbijediti da između 220.000 i 330.000 MSP dobiju finansijska sredstva u ukupnom iznosu između 14 i 21 milijardu evra.
Kroz kapitalne investicije za rast Program će obezbijediti sredstva za MSP u ekspanziji i preduzeća u fazi razvoja. Programom je predviđena podrška za oko 560.000 preduzeća sa ukupnim investicijama u vrijednosti do 4 milijarde evra, i to kroz finansijske olakšice (kao što su: sredstva fondova rizičnog kapitala, bankarske garancije i sl.). Sredstva su namijenjena za sva preduzeća koja posluju u zemljama obuhvaćenim COSME programom, što znači da od samih preduzeća zavisi koliko će novca biti povučeno u okviru jedne zemlje.

Pristup tržištu

COSME pruža mogućnost evropskim preduzećima da ostvare što veću korist od jedinstvenog EU tržišta i pronađu što više prilika da djeluju izvan tržišta EU.
COSME podržava Evropsku mrežu preduzetništva (engl. Enterprise Europe Network – EEN) koja ima za cilj da pruži podršku MSP-ima da pronađu poslovne i tehnološke partnere, približi EU zakone domaćim MSP i olakša pristup EU finansijama.
COSME takođe finansira internet instrumente posebno osmišljene za razvoj MSP-a, kao što su Your Europe Business Portal i SME Internationalisation Portal. Prvi obezbjeđuje informacije za preduzeća koja žele da posluju u drugoj državi članici EEN, dok drugi pruža podršku preduzećima koja žele da razviju svoj biznis van Evrope.
COSME finansira ASEAN i MERCOSUR centre za zaštitu intelektualnog vlasništva (engl. Intellectual Property Rights (IPR) SME Helpdesks) koji nude podršku evropskim MSP-ima koja se suočavaju sa poteškoćama sa zaštitom intelektualnog vlasništva, standardima ili pitanjima koja se tiču javne nabavke u tim zemljama. Program takođe obezbjeđuje finansijsku pomoć EU-Japan Centru za industrijsku saradnju, kako bi se promovisao svaki oblik industrijske, trgovinske i investicione saradnje širenjem informacija o tome kako pristupiti japanskom tržištu, olakšavanjem razmjene iskustva i znanja između EU i japanskog poslovanja.

Razvoj konkurentnog poslovnog okruženja

COSME podržava aktivnosti unapređenja okvirnih uslova u kojima preduzeća djeluju, najviše MSP, smanjenjem nepotrebnih administrativnih i zakonskih opterećenja. Takve aktivnosti uključuju određivanje uticaja pojedinih zakona EU na MSP, kroz odgovarajuće upitnike EU, razvoj logičnih i poslovno prihvatljivih regulativa za njih i jačanje korišćenja principa “Think Small First” prilikom donošenja odluka, na nacionalnom i regionalnom nivou.
COSME podržava pojavu konkurentnih industrija sa tržišnim potencijalom, pružajući pomoć MSP da preuzmu nove poslovne modele i integrišu ih kao novu vrijednost. Ovaj program dopunjava aktivnosti država članica u oblastima sa visokim potencijalom za razvoj, kao što su sektor turizma i IT-a.
COSME promoviše razvoj svjetskih klastera u EU, njegujući internacionalizaciju i vrijednost klastera sa naglaskom na međusektorskoj saradnji, posebno pružajući podršku razvoju industrije. Program takođe ima za cilj ubrzanje digitalizacije poslovne zajednice i promociju E- vještina i E- liderstva.

Razvoj preduzetničkog duha

COSME podržava realizaciju akcionog plana Preduzetništvo 2020 kroz različite vidove aktivnosti. To uključuje sposobnost razmjene, istraživanja, kao i najbolje praktične primjene i pilot projekte u oblastima kao što su preduzetnička edukacija, mentoring ili razvoj priručnika, te podrška novim i potencijalnim preduzećima uključujući mlade, žene i iskusna preduzeća.
Povezan sa programom COSME je i program Erasmus za mlade preduzetnike. Ovaj program ima za cilj da pomogne novim i ambicioznim preduzetnicima da steknu značajne vještine da vode i razvijaju posao radeći 6 mjeseci sa preduzetnicima iz drugih zemalja koji imaju iskustvo. To podiže nivo njihovog znanja i podstiče prekograničnu razmjenu znanja i iskustva između preduzetnika.
COSME se posebno fokusira na digitalno preduzetništvo kako bi pomogao evropskom poslovanju da uđe u digitalnu transformaciju i u potpunosti profitira od novih mogućnosti digitalnog doba, koji je od ključnog značaja za razvoj i povećanje konkurentnosti.

PREPORUKE ZA DOMAĆA PREDUZEĆA I INSTITUCIJE

U EU postoji značajan broj institucija i fondova koji čine mrežu finansijske podrške rastu i razvoju MSP. Sredstva iz ovih fondova, na koja će sve više biti „usmjerena“ da apliciraju i preduzeća iz Republike Srpske/ BiH, namijenjena su finansiranju isključivo razvojnih projekata, čijim uslovima se domaća preduzeća moraju što prije početi prilagođavati ukoliko žele da održe svoju konkurentsku poziciju. Prilagođavanje se, prije svega, odnosi na obuku kadrova za pisanje, apliciranje i implementaciju projekata. Da bi se privukla pomenuta sredstva neophodno je postojanje obučenih kadrova u domaćim institucijama zaduženim za podršku razvoju preduzeća, posebno na lokalnom nivou (lokalne razvojne agencije, odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti i dr.). Obučeni kadrovi treba dalje da pruže podršku preduzećima da apliciraju na dostupna sredstva.
Ako se pogledaju samo mogućnosti koje domaćim preduzećima nudi EU program COSME, zaključuje se da bi se samo značajnijim korišćenjem sredstava iz ovog EU programa mogla značajno poboljšati situacija u vezi sa pristupom finansijama domaćih preduzeća. Pored toga, otvaraju se i mnoge druge mogućnosti, kao što je pristup novim tržištima, tehnologijama i sl.

Detaljne informacije o objavljenim pozivima u okviru EU programa COSME se mogu pronaći na sajtu:
https://ec.europa.eu/easme/en/cosme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počela dvodnevna obuka “Business Model Innovation”

Eksperti Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske (EUNORS) učestvuju u obuci pod nazivom “Business Model Innovation” koju organizuje Evropska akademija za upravljanje inovacijama – IMP3rove Academy.

Obuka je počela danas u prostorijama Inovacionog centra Banja Luka, pod pokroviteljstvom programa HORIZON 2020. Osim konzorcijuma EUNORS, u obukama učestvuju i članovi Evropske mreže preduzetništva iz Federacije BIH i Srbije. Konzorcijum Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske je domaćin obuke.

Ovom obukom eksperti EUNORS-a steći će preduslove za pružanje ekspertize preduzećima u Republici Srpskoj u oblasti digitalizacije i internacionalizacije poslovanja, te će pomoći kompanijama da modernizuju način poslovanja i isprate evropske standarde i trendove.

Na Ekonomskom fakultetu Brčko promovisan projekat EUNORS i monografija „Život i djelo Hasan Hanić

U amfiteatru Ekonomskog fakulteta Brčko održana je promocija monografije „Život i djelo Hasan Hanić“ koja bi trebalo da pokaže mladima koliko se radom, planom i organizacijom mogu ostvariti dobri rezultati na akademskom, naučnom, poslovnom i životnom planu.

Profesor Hanić je 1971. godine proglašen za najboljeg studenta svih fakulteta Grada Beograda, osnivač je i dekan Beogradske bankarske akademije u saradnji sa Ekonomskim instututom Beograd.

Takođe, nekadašnji profesor brčanskog Ekonomskog fakulteta dr Hasan Hanić izabran je i za pet najboljih profesora Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

Jedan od govornika na promociji, koja je održana 5. marta, bio je i dekan Ekonomskog fakulteta Brčko doc. dr Srđan Lalić koji je imao samo riječi hvale za ovog istaknutog naučnog radnika. Dekan Lalić osvrnuo se  na uspjehe Ekonomskog fakulteta Brčko, te je govorio i o aktivnostima projekta EUNORS jer je Univerzitet u Istočnom Sarajevu jedan od članova konzorcijuma Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske (EUNORS).

Članovi Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske, osim Univerziteta u Istočnom Sarajevu, su  Privredna komora Republike Srpske, Univerzitet u Banjoj Luci i Inovacioni centar Banja Luka. Posmatrači aktivnosti EUNORS-a su Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, Ministarstvo finansija i Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, dok je Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća koordinator projekta.

Promociji su prisustovali srednjoškolci, studenti, privrednici, profesori kao i predstavnici vlasti Brčko distrikta.

Učestvujte na poslovnim susretima „BUDUĆNOST GRADNJE“ u Austriji

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, kao koordinator Evropske mreže preduzetništva u Republici Srpskoj, i Evropska mreža preduzetništva  Austrije pozivaju sve zainteresovane poslovne subjekte na poslovne susrete pod nazivom BUDUĆNOST GRADNJE (engl. THE FUTURE OF BUILDING), koji će se održati 08. i 09. maja 2018. godine u Beču.
Učesnici poslovnih susreta iz Republike Srpske imaće priliku da steknu znanja o najnovijim tehnologijama u sektoru građevinarstva, prezentuju svoje projektne ideje, pronađu poslovne partnere, dobiju pristup novim tržištima, iniciraju prekogranične kontakte i usvoje najnovija znanja u oblasti građevinskg sektora.
Konferencija i poslovni susreti odnose se na sljedeće sektore:

 • Moderno urbano planiranje
 • Pametne zgrade
 • Novi metodi gradnje i materijali
 • Digitalizacija
 • Socijalno stanovanje
 • Energetska efikasnost
 • Održiva i zelena gradnja
 • Gradnja drvetom
 • Prirodni materijali
 • Putevi i tuneli, putna infrastruktura
 • Pametne kuće i automatizacija

Registracija, kao i  više informacija u vezi sa događajem,  dostupni su na službenoj intertnet  stranici događaja: https://buildings2018.b2match.io/, a krajnji rok za registraciju je 30. april 2018. godine.

Učesnici iz inostranstva su izuzeti plaćanja naknade za učešće na poslovnim susretima.

Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju. Kontakt osoba u Republičkoj agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Srpske je Dejan Šešlija  tel: 066 714-313, imejl: dejan.seslija@rars-msp.org

Radionica o temi „Testiranje poslovne ideje preduzetnika-izrada poslovnog plana“ u Nevesinju

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, u saradnji sa Opštinom Nevesinje, a u okviru projekta Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske, organizuje radionicu o temi „Testiranje poslovne ideje preduzetnika-izrada poslovnog plana“.
Cilj radionice je da se preduzetnicima približi proces poslovnog planiranja, struktura i sadržaj poslovnog plana koji će na konkretnom primjeru analizirati.
Obuka je namijenjena podsticanju razvoja ruralnog preduzetništva, a mogu se prijaviti svi zainteresovani iz ove ciljne grupe.
Radionica će biti održana u prostorijama Opštine Nevesinje (Sala društvenog centra), ul. Cara Dušana br.44., Nevesinje, dana 15.03.2018. godine sa početkom u 11:00 časova.
Komisija sačinjena od stručnjaka iz ove oblasti napraviće, na osnovu pristiglih prijava, selekciju učesnika na obuci. Nakon završene radionice, učesnici će imati rok od 30 dana da izrade i dostave vlastitu verziju poslovnog plana.
Dostavljeni obrasci za prijavu biće rangirani od strane KomisDnevni red Radionica – Izrada poslovnog planaije, i u skladu sa tim, najbolji poslovni plan/ovi biće nagrađeni.

Obrazac za prijavu možete preuzetiPrijavni obrazac Radionica-Izrada poslovnog plana, a dnevni red radionice preuzmite Dnevni red Radionica – Izrada poslovnog plana.

Popunjen obrazac za učešće na radionici možete dostavite najkasnije do 13.03.2018. godine na imejl adresu dejan.seslija@rars-msp.org.

Za sve dodatne informacije kontakt osoba je Dejan Šešlija, kontakt telefon: +387 66 714 313.

Slika tekst  Radionica o temi „Testiranje poslovne ideje preduzetnika-izrada poslovnog plana“ u Nevesinju

EEN: Sastanak Communication Champions-a posvećen promociji 10 godina uspješnog rada Mreže

Evropska mreža preduzetništva ove godine obilježava 10 godina postojanja, a promocija ovog jubileja osnovna je tema bila prvog dana sastanka Communication Champions-a, koji je počeo juče, a kojem prisustvuje i predstavnik Bosne i Hercegovine i Konzorcijuma EEN iz Republike Srpske, Vladimir Blagojević.

Planirano je da na svim događajima, koji u toku 2108. godine budu organizovani u okviru EEN-a, bude promovisan ovaj jubilej, a predviđeno je i organizovanje posebnih događaja povodom 10 godina uspješnog rada Mreže.

Drugi dan sastanka posvećen je radionici o prezentacijskim vještinama.

OBEZBIJEDITE UČEŠĆE U AKCELERATOR PILOT PROGRAMU!

Da li ste kreativni?

Imate li inovativnu poslovnu ideju?

Želite započeti vlastiti posao?

Ukoliko je vaš odgovor DA…

OBEZBIJEDITE UČEŠĆE U AKCELERATOR PILOT PROGRAMU!

Podržaćemo vas da razradite, razvijete i realizujete  svoju poslovnu ideju!

Tokom programa proći ćete kroz besplatne obuke na teme:

Ukoliko ste zainteresovani za ovo edukativno zanimljivo putovanje molimo vas da se prijavite putem obrasca:

ACCELERATOR_Obrazac-za-prijavu-FINAL

Obuke će se održavati u Banjaluci u aprilu 2018.godine.
Popunjen obrazac dostavite na e-mail: info@rars-msp.org najkasnije do 25. marta 2018. godine sa naznakom „Prijava za učešće u akcelerator pilot programu“.

 

Sve informacije o javnom pozivu  možete pronaći OVDJE.

 

Projekat sufinansiran iz fondova Evropske unije (ERDF i IPA)